aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)AuthorFilesLines
5 dayspython3-httplib2: Remove recipeHEADmasterzangrc2-19/+0
5 dayspython3-uritemplate: Remove recipezangrc2-11/+0
5 dayspython3-pyflakes: Remove recipezangrc2-16/+0
5 dayspython3-xstatic-font-awesome: Remove recipezangrc3-26/+0
5 dayspython3-fasteners: Remove recipezangrc2-26/+0
5 dayspython3-colorama: Remove recipezhengruoqin2-21/+0
5 dayspython3-croniter: Remove recipezhengruoqin2-21/+0
5 dayspython3-coverage: Remove recipezhengruoqin2-20/+0
5 dayspython3-falcon: Change python to python3Wang Mingyu1-6/+8
5 dayspython3-xstatic-bootstrap-datepicker: upgrade 1.3.1.0 -> 1.4.0.0Wang Mingyu2-3/+3
5 dayspython3-xstatic-jquery-ui: Change python to python3Wang Mingyu2-22/+22
5 dayspython3-xstatic-tv4: Change python to python3Wang Mingyu1-2/+2
6 dayspython3-warlock: fix build errorWang Mingyu2-19/+16
6 dayspython3-lockfile: Change python to python3Wang Mingyu1-3/+3
6 dayspython3-kazoo: Change python to python3Wang Mingyu1-5/+7
14 dayspython3-automaton: Change python to python3Wang Mingyu1-6/+6
14 dayspython3-taskflow: Change python to python3Wang Mingyu1-19/+17
14 dayspython3-oslo.serialization: Change python to python3Wang Mingyu1-9/+9
14 dayspython3-oslo.utils: Remove inc fileWang Mingyu2-38/+37
14 dayspython3-oslo.context: Change python to python3Wang Mingyu1-6/+6
14 dayspython3-oslotest: Change python to python3Wang Mingyu1-13/+13
14 dayspython3-ovsdbapp: Change python to python3Wang Mingyu1-9/+9
14 dayspython3-trollius: Change python to python3Wang Mingyu1-3/+3
14 dayspython3-xstatic-bootswatch: Change python to python3Wang Mingyu3-23/+19
14 dayspython3-flake8: Change python to python3Wang Mingyu2-17/+17
14 daysqemu bbappend: 4.% -> 5.%hongxu1-0/+0
2020-06-16python3-futurist: Change python to python3Wang Mingyu2-25/+24
2020-06-16python3-jsonext: Change python to python3Wang Mingyu1-2/+2
2020-06-16python3-nose-exclude: change python to python3Wang Mingyu1-4/+4
2020-06-16python3-fixtures: Change python to python3Wang Mingyu1-4/+4
2020-06-16python3-tenacity: Changepython to python3Wang Mingyu1-7/+6
2020-06-16python3-xstatic-smart-table: Change python to python3Wang Mingyu1-1/+1
2020-06-16python3-osc-lib: upgrade 1.13.0 -> 2.1.0Wang Mingyu3-7/+3
2020-06-16python3-mox3: Change python to python3zhengruoqin1-6/+6
2020-06-16python3-tinyrpc: change python to python3zhengruoqin1-10/+10
2020-06-05python-automaton: satisfy setup.py setup_requiresBabak Sarashki1-0/+5
2020-06-05python-barbican: satisfy setup.py setup_requiresBabak Sarashki1-0/+5
2020-06-05python-ceilometer: satisfy setup.py setup_requiresBabak Sarashki1-0/+5
2020-06-05pythin-castellan: satisfy setup.py setup_requiresBabak Sarashki1-0/+5
2020-06-05python-cinder: satisfy setup.py setup_requiresBabak Sarashki1-0/+5
2020-06-05python-cursive: satisfy setup.py setup_requiresBabak Sarashki1-0/+5
2020-06-05python-neutron-lib: satisfy setup.py setup_requiresBabak Sarashki1-0/+5
2020-06-05python-microversion-parse: satisfy setup.py setup_requiresBabak Sarashki1-1/+6
2020-06-05python-nova: satisfy setup.py setup_requiresBabak Sarashki1-0/+5
2020-06-05python-openstacksdk: satisfy setup.py setup_requiresBabak Sarashki1-0/+5
2020-06-05python-openstackclient: satisfy setup.py setup_requiresBabak Sarashki1-0/+5
2020-06-05python-os-xenapi: satisfy setup.py setup_requiresBabak Sarashki1-0/+5
2020-06-05python-neutron: satisfy setup.py setup_requiresBabak Sarashki1-0/+5
2020-06-05python-pypowervm: satisfy setup.py setup_requiresBabak Sarashki1-0/+5
2020-06-05python-os-vif: satisfy setup.py setup_requiresBabak Sarashki1-1/+6